مناسبت

طرح کتاب من

 

طرح كتاب من 

 طرح كتاب من طرحي است كه توسط نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور  درکليه كتابخانه هاي عمومي کشور  اجرا مي شود . در اين طرح اعضاء كتابخانه ها با توجه به نياز خود مي توانند كتابهاي مورد نياز خود را  در صورتي كه در كتابخانه محل عضويت خود پيدا نكردند ؛ در فرم هاي مخصوصي كه جهت سفارش كتاب توسط اعضاء تهيه شده است . مشخصات دقيق خود و كتاب درخواستي را ثبت کرده و تحويل كتابخانه داده تا سفارشات از طريق سامانه مخصوص  "طرح كتاب من "  توسط كتابخانه مبداء  وارد  سامانه گرديده و كتابهاي درخواستي پس از بررسي توسط نهاد خريداري ، و در مدت دو هفته از تاريخ در خواست به كتابخانه مورد نظر جهت استفاده اعضاء ارسال مي گردد.