فرم ثبت نام نشست کتاب خوان

طرح کتاب من

 

طرح كتاب من 

 طرح كتاب من طرحي است كه توسط نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور  درکليه كتابخانه هاي عمومي کشور  اجرا مي شود . در اين طرح اعضاء كتابخانه ها با توجه به نياز خود مي توانند كتابهاي مورد نياز خود را  در صورتي كه در كتابخانه محل عضويت خود پيدا نكردند ؛ در فرم هاي مخصوصي كه جهت سفارش كتاب توسط اعضاء تهيه شده است . مشخصات دقيق خود و كتاب درخواستي را ثبت کرده و تحويل كتابخانه داده تا سفارشات از طريق سامانه مخصوص  "طرح كتاب من "  توسط كتابخانه مبداء  وارد  سامانه گرديده و كتابهاي درخواستي پس از بررسي توسط نهاد خريداري ، و در مدت دو هفته از تاريخ در خواست به كتابخانه مورد نظر جهت استفاده اعضاء ارسال مي گردد.